Regulamin sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi za pośrednictwem Serwisu internetowego www.migawka.lodz.pl

§ 1.
Zakres

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi za pośrednictwem Serwisu internetowego www.migawka.lodz.pl oraz zasady dokonywania płatności za ten zakup za pomocą przelewów bankowych i przy użyciu kart płatniczych. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu biletów przez Serwis internetowy.

§ 2.
Definicje

1. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.migawka.lodz.pl.

2. MIGAWKA (MIGAWKA, Karta) – elektroniczna karta zbliżeniowa będąca nośnikiem biletów w formie elektronicznej, wydawana przez MPK-Łódź.

3. Nośnik biletów w formie elektronicznej (Nośnik) – MIGAWKA, Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub inna karta przystosowana do standardu MIGAWKI, wydana przez podmiot gospodarczy lub instytucję, która podpisała z MPK-Łódź stosowną umowę.

4. Kontrakt – bilet lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w postaci elektronicznej zapisany na Nośniku, zgodny z taryfą opłat określoną w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

5. Klient – osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z niego w celu zakupu Kontraktu lub sprawdzenia historii zakupów.

6. MPK-Łódź – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 - będące Dystrybutorem (Operatorem) biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na podstawie zawartej z Zarządem Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 Umowy z dnia 28 lutego 2011 r. o świadczenie usług publicznych.

7. Umowa zakupu – umowa nabycia Kontraktu zawierana pomiędzy Klientem i MPK-Łódź.

8. Kodowanie – elektroniczny zapis Kontraktu na Nośniku.

9. BOK – Biuro Obsługi Klienta realizujące usługi w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi Kart i zapisanych na nich Kontraktów, przyjmowania wniosków i wydawania gotowych Kart, sprzedaży i kodowania kontraktów oraz sprzedaży biletów w formie tradycyjnej (papierowej).

10. POK – Punkt Obsługi Klienta realizujący usługi w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania gotowych Kart, sprzedaży i kodowania kontraktów oraz biletów w formie tradycyjnej (papierowej).

11. PSB – Punkt Sprzedaży Biletów prowadzący sprzedaż i kodowanie kontraktów oraz biletów w formie tradycyjnej (papierowej).

12. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy Grunwaldzkiej 182 zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Kontraktów za pomocą przelewów bankowych i przy użyciu kart płatniczych, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.

13. Regulamin – niniejszy regulamin, którego akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Kontraktu przez Serwis.

14. Historia Karty – informacja o Karcie oraz o transakcjach dokonywanych z użyciem Karty.

15. Terminal sprzedaży – urządzenie umożliwiające sprzedaż i kodowanie Kontraktów.

§ 3.
Ogólne warunki

1. Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zakupu Kontraktu i sprawdzenia historii zakupów.

2. W celu dokonania zakupu Kontraktu lub sprawdzenia historii Nośnika za pośrednictwem serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

3. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

4. Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.

§ 4.
Proces rejestracji i zakupu

1. Warunkiem zakupu Kontraktu jest prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez Serwis.

2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien:

1) zarejestrować się w Serwisie, wprowadzając do formularza rejestracyjnego następujące dane:

a. adres e-mail (login),

b. nr Nośnika (lub numer albumu w przypadku korzystania z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, przystosowanej do standardu MIGAWKI),

c. hasło;

2) zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuję Regulamin Serwisu internetowego” umieszczonego na stronie rejestracji w Serwisie;

3) po otrzymaniu automatycznego e-maila, potwierdzającego rejestrację w Serwisie, Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w Serwisie.

3. Klient może nabyć Kontrakt lub sprawdzić historię Nośnika po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

4. Zakup Kontraktu składa się z następujących etapów:

1) wybór Nośnika na którym ma być zakodowany Kontrakt,

2) wybór Kontraktu,

3) określenie daty początku ważności Kontraktu,

4) realizacja procesu płatności.

5. Ograniczenia:

1) Kontrakty imienne mogą być kodowane wyłącznie na Nośnikach imiennych,

2) Kontrakty na okaziciela mogą być kodowane wyłącznie na Nośnikach na okaziciela,

3) Klient może nabyć Kontrakt nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 1 dzień przed początkiem jego okresu ważności.

6. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu Biletu (przy użyciu przycisku „Chcę otrzymać fakturę VAT”) oraz podaje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

7. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Kontrakt. Zakup Kontraktu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

§ 5.
Kodowanie biletu

1. Kontrakt zakupiony w Serwisie należy zakodować na Nośniku w jednym z Terminali sprzedażowych lub w przystosowanym do tego urządzeniu. Aktualna lista punktów, w których można dokonać zakodowania Kontaktu na Nośniku, znajduje się na stronach Serwisu.

2. Kodowanie może nastąpić po sfinalizowaniu zakupu Kontraktu w Serwisie.

3. Klient zawiera umowę przewozu z Miastem Łódź z chwilą zakodowania Kontraktu na Nośniku.

§ 6.
Płatność za bilet

1. Cena Kontraktu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

2. Klient realizuje płatność za Kontrakt za pomocą jednej z dostępnych form płatności:

1) szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU,

2) karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU.

3. Dokonując płatności Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU oraz środki wystarczające do zapłaty za Kontrakt.

4. Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.

5. MPK-Łódź nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU, odpowiada PayU.

6. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi Umowy zakupu.

7. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Klient z bankiem i na podstawie której Klient za pośrednictwem banku stawia PayU do dyspozycji środki celem zapłaty MPK-Łódź.

8. PayU nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za należyte wykonanie zobowiązania banku, w szczególności za przekazanie przez bank środków do PayU we właściwym terminie, kwocie i z właściwymi danymi identyfikującymi środki.

§ 7.
Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest:

1) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

2) nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,

3) podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,

4) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonywania czynów niedozwolonych.

2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

3. Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. W tym celu jest zobowiązany do przesłania w formie elektronicznej stosownego oświadczenia na adres e-mail: bok@migawka.lodz.pl.

4. MPK-Łódź ma prawo odstąpić od Umowy zakupu w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej lub szybkiego przelewu.

5. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zabronionego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 8.
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Kontraktów przez Serwis rozpatruje Biuro Obsługi Klienta, ul. Tramwajowa 6, Łódź.

2. Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Nośnika.

3. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej przez Biuro Obsługi Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony e-mailem.

§ 9.
Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Kontraktu za pomocą Serwisu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”).

3. Do Klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. MPK-Łódź nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta swoich danych osobom trzecim.

4. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, należy kontaktować się z MPK-Łódź.

5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w systemie informatycznym, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia.

6. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP), są przez administratora danych osobowych wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów.

§ 10.
Zmiany Regulaminu

1. MPK-Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2. Informacja o zmianach w Regulaminie podawana jest do wiadomości za pośrednictwem Serwisu.

3. Przyjmuje się, że Klient akceptuje zmiany, o których mowa w ust. 1 z dniem ich wejścia w życie.

4. W przypadku braku akceptacji zmian określonych w ust. 1 Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu wg zasad określonych w par. 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi przy zastosowaniu MIGAWKI oraz Regulamin dokonywania wpłat w serwisie PayU S.A. (www.payu.pl). W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]