Uprawnienia do ulg w miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu

Grupy osób uprawnionych do ulowych lub bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu określane są przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta w Zgierzu. Poniżej znajduje się wykaz grup osób uprawnionych do ulg oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia.

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206)

studenci szkół wyższych

dzieci i młodzież do 24 roku życia, uczęszczający do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

dzieci w wieku od 4 do 7 lat

dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności

emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia

osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji - mieszkańcy miasta Zgierza

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji – mieszkańcy gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej będącej przedmiotem porozumienia międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz

osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu

osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na stałe zameldowane na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej będącej przedmiotem porozumienia międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz, na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu

Przejazdy ulgowe (15% i 57,5%)

Uprawnieni

posiadacze Zgierskiej Karty Rodzinnej z ważnym hologramem nadanym na dany rok kalendarzowy

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

posłowie i senatorowie RP

inwalidzi wojenni i wojskowi

osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie

ociemniali i towarzyszący im w podróży przewodnicy

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, klas integracyjnych lub dziennych ośrodków rehabilitacyjnych oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie

dzieci w wieku do 4 lat

osoby, które ukończyły 70 lat życia

pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w czasie wykonywania czynności służbowych

pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię

żołnierze czynnej służby do stopnia starszego kaprala włącznie

umundurowani funkcjonariusze Policji

umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu

osoby wyróżnione Tytułem Honorowym "Zgierski Dawca Krwi"

Podstawa prawna

Znajdujący się powyżej wykaz ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Jest nim uchwała nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]