Uprawnienia do ulg w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi

Grupy osób uprawnionych do ulowych (50% i 75%) lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi określane są przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi. Poniżej znajduje się wykaz grup osób uprawnionych do ulg oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia. Nie dotyczy on taryf Wspólny Bilet Aglomeracyjny i Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, w ramach których obowiązują odmienne zasady określające przywilej korzystania z przejazdów ulgowych.

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Kombatanci.

Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.

Ważna legitymacja szkolna.

Studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni.

Ważna legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza studiów doktoranckich lub innym dokumentem potwierdzającym status studenta.

Dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół zagranicznych.

Ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC).

Uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych.

Ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą.

Emeryci i renciści, z wyjątkiem osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Legitymacja emeryta – rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno - rentowy bądź Bilet specjalny* wydany na podstawie zaświadczenia potwierdzającego prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego i wystawionego przez właściwy organ emerytalno - rentowy.

Ponadto, pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny przez miasto/gminę, z którą Miasto Łódź zawarło porozumienie komunalne, na warunkach w nim określonych.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Przejazdy ulgowe (75%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających troje dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30- lub 90-dniowego.

Nabyte uprawnienia ważne są:

 • dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
 • dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, ucząca się, studiująca i wychowująca się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30- lub 90-dniowego.

Nabyte uprawnienia ważne są:

 • dla młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
 • dla młodzieży przebywającej w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem* wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja posła lub senatora.

Radni Rady Miejskiej w Łodzi.

Legitymacja wydana przez właściwy organ.

Inwalidzi wojenni lub wojskowi.

Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego.

Osoby represjonowane.

Legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Bilet specjalny* wydany na podstawie legitymacji lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS bądź legitymacja lub orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS.

Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy.

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bądź Bilet specjalny* wydany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej.

Osoby uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 
 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie podczas podróży na trasie dom - ośrodek rehabilitacyjny.

Bilet specjalny* wydawany na podstawie wypisu lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego oraz zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania Uprawnionego i adresem ośrodka rehabilitacyjnego wydane przez tą placówkę.

Osoby uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 
 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie podczas podróży na trasie dom - warsztaty terapii zajęciowej.

Bilet specjalny* wydawany na podstawie wypisu lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i zaświadczenia kierownika warsztatów terapii zajęciowej oraz zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania Uprawnionego i adresem warsztatów terapii zajęciowej wydane przez tą placówkę.

Pracownicy zakładów pracy chronionej, spełniający jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 
 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie podczas podróży na trasie dom - zakład pracy chronionej,

Bilet specjalny* wydawany na podstawie wypisu lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i zaświadczenia zakładu pracy chronionej oraz zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania Uprawnionego i adresem zakładu pracy chronionej wydane przez tą placówkę.

Osoby, które ukończyły 70 lat.

Dowód stwierdzający tożsamość.

Dzieci przed ukończeniem 4 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych.

Bilet specjalny* wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego.

Pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie na liniach obsługiwanych przez firmę przewozową zatrudniającą uprawnionego pracownika.

Legitymacja wydana przez odpowiednią firmę przewozową.

Emeryci i renciści MPK-Łódź Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie na liniach obsługiwanych przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

Legitymacja wydana przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

Podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji.

Legitymacja służbowa.

Opiekunowie osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby, wyłącznie na trasie dom – ośrodek rehabilitacyjny, dom – warsztaty terapii zajęciowej.

Wskazanie - podczas podróży z podopiecznym, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych ważny jednorazowy 60-minutowy Bilet specjalny.

Opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby.

Wskazanie - podczas podróży z podopiecznym, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych ważny jednorazowy 60-minutowy Bilet specjalny.

Kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Upoważnienie wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT).

Osoby, którym nadano odznakę „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:

 • 15 lirów krwi - dla kobiet,
 • 18 litrów krwi - dla mężczyzn.

Legitymacja „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia bądź zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem.

Nabyte uprawnienia ważne są:

 • dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia,
 • dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej.

Zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem*, wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

Dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego z pasażerów.

Studenci wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi, na następujących liniach: 12, 15, 43, 43 bis, 50, 55, 57, N4, N7.

Ważna legitymacja studencka.

Dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie.

Identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej, zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek („od”-„do”) i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokumente stwierdzający tożsamość uczestnika.

Osoby posiadające bilet wstępu do Atlas Areny w Łodzi na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r., w dniu jego ważności.

Bilet wstępu.

* Bilety specjalne i zaświadczenia w formie imiennej karty ze zdjęciem wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pn, śr-pt 8:00-15:00, wt 9:00-16:00), na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Znajdujący się powyżej wykaz ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Jest nim Uchwała nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi wraz z późniejszymi zmianami.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]