Uprawnienia do ulg w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi

 

Grupy osób uprawnionych do ulowych (50%, 75% i 90%) lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi określane są przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi. Poniżej znajduje się wykaz grup osób uprawnionych do ulg oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia. Nie dotyczy on taryf Wspólny Bilet AglomeracyjnyWspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski, w ramach których obowiązują odmienne zasady określające przywilej korzystania z przejazdów ulgowych.

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Kombatanci.

Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Weterani i weterani poszkodowani.

Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dzieci i młodzież od 18 do 26 roku życia, uczęszczające do szkół publicznych lub posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

Ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia.

Studenci wyższych uczelni wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta.

Doktoranci szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie mające siedzibę na terenie Miasta Łodzi.

Legitymacja doktoranta.

Dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół zagranicznych.

Ważna międzynarodowa legitymacja studencka (ISIC).

Uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych.

Ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą.

Emeryci i renciści, z wyjątkiem osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Legitymacja emeryta – rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno - rentowy.

Ponadto, pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Dzieci w wieku od lat 4 do 18 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia.

Przejazdy ulgowe (75%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 3 - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie.

Bilet specjalny* wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Osoby w wieku od 20 do 25 roku życia w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 4+ - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie.

Bilet specjalny* wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Dzieci i młodzież do 25 roku życia, posiadający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, której pierwsze 7 cyfr stanowi identyfikator Gminy Andrespol (1006022) - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie dla Strefy 1+2.

Bilet specjalny* wydany na podstawie okazania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, której pierwsze 7 cyfr stanowi identyfikator Gminy Andrespol (1006022) wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, której pierwsze 7 cyfr stanowi identyfikator Gminy Andrespol (1006022) przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Osoby osiągające dochód równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej – przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego 30-dniowego lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie.

Bilet specjalny* wydany na podstawie okazania pisemnej informacji wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi potwierdzającej, że osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Przejazdy ulgowe (90%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 

 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

- przysługuje 90% ulgi od wartości stanowiącej iloczyn ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni.

Bilet specjalny* wydany z datą ważności od dnia do dnia na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i zaświadczenia zakładu pracy chronionej.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja posła lub senatora.

Radni Rady Miejskiej w Łodzi.

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Inwalidzi wojenni lub wojskowi.

Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego.

Osoby represjonowane.

Legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Bilet specjalny* lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy.

Bilet specjalny* lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku).

Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. .

Legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub Bilet specjalny* wydany na podstawie ww. orzeczenia.

Dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności z powodu upośledzenia narządu ruchu wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź Bilet specjalny* wydany na podstawie ww. dokumentów. .

Osoby uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 
 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie podczas podróży na trasie dom - ośrodek rehabilitacyjny.

Bilet specjalny* wydany na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia wydane przez kierownika ośrodka rehabilitacyjnego.

Ponadto w czasie podróży pasażer winien okazywać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i adresem ośrodka rehabilitacyjnego wydane przez tą placówkę.

Osoby uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy, 
 • zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie podczas podróży na trasie dom - warsztaty terapii zajęciowej.

Bilet specjalny* wydany na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenie wydane przez kierownika warsztatów terapii zajęciowej.

Ponadto w czasie podróży pasażer winien okazywać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i adresem warsztatu terapii zajęciowej, wydane przez tą placówkę.

Osoby, które ukończyły 70 lat.

Dowód stwierdzający tożsamość lub Bilet specjalny* wydany na podstawie dokumentu tożsamości.

Dzieci przed ukończeniem 4 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych.

Bilet specjalny* wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego.

Pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie na liniach obsługiwanych przez firmę przewozową zatrudniającą uprawnionego pracownika.

Legitymacja wydana przez odpowiednią firmę przewozową.

Emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat.

WAŻNE! Uprawnienie obowiązuje wyłącznie na liniach obsługiwanych przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

Odpowiednia legitymacja wydana przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

Podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji.

Legitymacja służbowa.

Opiekunowie osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji., podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby.

Wskazanie - podczas podróży z podopiecznym, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny wydawany przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT)

Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby.

Wskazanie - podczas podróży z podopiecznym, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny wydawany przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT).

Kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Upoważnienie wydane przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT).

Osoby, którym nadano odznakę „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:

 • 15 lirów krwi - dla kobiet,
 • 18 litrów krwi - dla mężczyzn.

Legitymacja „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa oraz dokument stwierdzający tożsamość lub Bilet specjalny* wydany na podstawie ww. legitymacji lub zaświadczenia.

Dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny 4+.

Bilet specjalny*, wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.

Właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

Dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego z pasażerów.

Studenci wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi, na całej trasie linii przejeżdżających przez odcinki ulic i alei: Pomorskiej od Kopcińskiego do Konstytucyjnej; Narutowicza od Kopcińskiego do Konstytucyjnej; Politechniki od Radwańskiej do Wróblewskiego; Wólczańskiej od Radwańskiej do Wróblewskiego.

Ważna legitymacja studencka.

Dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie.

Identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej, zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek (od - do) i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika.

Seniorzy powyżej 60 roku życia w czasie obchodów Łódzkich Senioraliów przypadających w terminach określonych w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Łodzi publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Miejska Karta Seniora

Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Radni Miejskiej Rady Seniorów.

Legitymacja radnego Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi.

Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczące w zajęciach zamkniętych w formie półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urząd Miasta Łodzi.

Zaświadczenie wydane przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi dla organizatora półkolonii, określające termin trwania turnusu.

Uczestnicy i wolontariusze DOZ Maratonu w czasie trwania tego wydarzenia.

Numer startowy albo identyfikator wolontariusza.

Osoby posiadające status: działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: działacza opozycji antykomunistycznej albo osoby represjonowanej z powodów politycznych albo działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu.

Legitymacja "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.

Pasażerowie podróżujący autobusową linią specjalną oznaczoną symbolem "ZOO"

 

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022. Uprawnienie obowiązuje do dnia 3 czerwca 2022 r.

Paszport lub inny dokument urzędowy z udekomentowaną datą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

* Bilety specjalne wydawane są przez Biuro Obsługi Klienta MPK-Łódź w Łodzi, ul. Tramwajowa 6 (pn-pt 7:00-18:00), na podstawie wniosku i dokumentów uprawniających pasażera do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Znajdujący się powyżej wykaz ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Jest nim Uchwała nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi z późniejszymi zmianami:

 • Uchwała nr XV/631/19 z dnia 16 października 2019 r.
 • Uchwała nr XVI/680/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
 • Uchwała nr XVII/714/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Uchwała nr XXVIII/935/20 z dnia 8 lipca 2020 r.
 • Uchwała nr XXIX/971/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 • Uchwała nr XXX/1004/20 z dnia 16 września 2020 r.
 • Uchwała nr XXXII/1046/20 z dnia 18 listopada 2020 r.
 • Uchwała nr XL/1228/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r.
 • Uchwała nr LIII/1613/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]