Uprawnienia do ulg w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Grupy osób uprawnionych do ulowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach określane są przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach. Poniżej znajduje się wykaz grup osób uprawnionych do ulg oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia.

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ważna legitymacja szkolna

Studenci studiów wyższych.

Ważna legitymacja studencka. W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC). W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183.

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument potwierdzający wiek dziecka

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny oraz osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

Decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Posiadacze Karty Pabiniczanina

Karta Pabianiczanina wraz z dokumentem tożsamości.

Przejazdy ulgowe (75%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadający Kartę Pabianiczanina.

Ważna legitymacja szkolna.

Studenci studiów wyższych, posiadający Kartę Pabianiczanina.

Ważna legitymacja studencka wraz z Kartą Pabianiczanina. W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC) wraz z Kartą Pabianiczanina. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 wraz z Kartą Pabianiczanina.

Emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina.

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których rodzic lub opiekun prawny posiada Kartę Pabianiczanina.

Dokument potwierdzający wiek dziecka wraz z Kartą Pabianiczanina rodzica lub opiekuna prawnego i dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego.

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny oraz osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, posiadający Kartę Pabianiczanina.

Decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości i Kartą Pabianiczanina.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja senatorska lub poselska.

Inwalidzi wojenni i wojskowi.

Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego.

Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie podróży.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat z powodu niepełnosprawności, w drodze z domu do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i z tej placówki do domu wraz z opiekunem oraz opiekunom podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby.

Jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • oaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia.

Powyższe dokumenty są ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu dla opiekuna po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko przysługuje wyłącznie na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę rehabilitacyjną określającego trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki

Niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy.

Jeden z poniższych dokumentów:

 • legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych,
 • legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z symbolem 04-O,
 • orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia bądź wojskowej komisji lekarskiej,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku.

Powyższe dokumenty są ważne wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły.

Ważna legitymacja szkoły specjalnej.

Dzieci przed ukończeniem 4 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Umundurowani funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży Miejskiej.

Ważna legitymacja służbowa.

Kombatanci i wdowy po kombatantach.

Legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi na podstawie zaświadczenia wydanego przez Stacje Krwiodawstwa.

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.

Osoby po ukończeniu 72 roku życia.

 Dokument tożsamości ze zdjęciem.

Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi.

Legitymacja szkolna wraz z legitymacją honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa (określającą termin ostatniego oddania krwi).

Podstawa prawna

Znajdujący się powyżej wykaz ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Jest nim uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji miejskiej wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi:

 • uchwałą nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach,
 • uchwałą nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach,
 • uchwałą nr LVII/726/14 Rady Miejskiej w Pabianicach
 • uchwałą nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej,
 • uchwałą nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę nr LII/666/14 zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej,
 • uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 marca 2017.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]