Uprawnienia do ulg w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Grupy osób uprawnionych do ulowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach określane są przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach. Poniżej znajduje się wykaz grup osób uprawnionych do ulg oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia.

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia.

Studenci studiów wyższych.

Ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych.

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183.

Dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych.

Ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC).

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel.

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne.

Decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja senatorska lub poselska.

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja emeryta / rencisty wojskowego / policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel; bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Osoby represjonowane.

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kombatanci i wdowy po kombatantach.

Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wydana przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RPO i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych albo elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróży.

Legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel; bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu (dotyczy wyłącznie osób posiadających bezterminowe orzeczenie).

Dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz z opiekunem.

Jeden z poniższych dokumentów:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub legitymacja,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia,
  • ważna legitymacja szkoły specjalnej lub mLegitymacja szkolna szkoły specjalnej w aplikacji mObywatel,
  • ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna ucznia niepełnosprawnego.

Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel.

Opiekunowie osób, o których mowa w punkcie powyżej podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa lub rehabilitacyjna.

Zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydane przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź zaświadczenie wydane przez placówkę rehabilitacyjną określające trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik nr 2 do uchwały); ponadto opieukun powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel.

Osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe oraz ich przewodnicy.

Orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (z symbolem 04-O) lub orzeczenie o całDziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 7137 kowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych bądź Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel; bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn.

Legitymacja „Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel; bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi.

Legitymacja honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi wraz z ważną legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną w aplikacji mObywatel.

Dzieci przed ukończeniem 4 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Osoby, które ukończyły 72 lata.

Dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowych.

Legitymacja służbowa.

Pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Legitymacja służbowa, upoważnienie lub elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.

Podstawa prawna

Znajdujący się powyżej wykaz ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Jest nim uchwała nr XLVI/476/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.

Wersja standardowa | Wersja mobilna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [x]